Artikel 1: Begripsbepaling

 • 1.1 Onder D&M Copyservice wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan het bedrijf handelend onder de handelsnaam Copyshop D&M Copyservice, gevestigd en kantoorhoudend te Zutphen.
 • 1.2 Onder opdrachtgever wordt in deze Algemene Voorwaarden begrepen in wiens opdracht en voor wiens rekening door D&M Copyservice goederen of diensten worden geleverd.

 

Artikel 2: Algemene toepassing

 • 2.1 Met deze leveringsvoorwaarden, ingaande 1 augustus 2008, zijn alle voorgaande voorwaarden en bepalingen vervallen.
 • 2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedin­gen, overeenkomsten en daaruit voortvloeiende leveringen en werkzaamheden van D&M Copyservice.
 • 2.3 Voorwaarden van de opdrachtgever maken alleen deel uit van de overeenkomst voorzover deze voorwaarden door D&M Copyservice uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 • 2.4 Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en dit schriftelijk door D&M Copyservice is bevestigd. Bovendien is D&M Copyservice te allen tijde gerechtigd, zowel voor als na het aanvaarden van de opdracht, zekerheid te verlangen van de opdrachtgever, bij gebreke waarvan de opdracht niet aanvaard wordt dan wel als niet gegeven wordt beschouwd.

 

Artikel 3: Totstandkomen overeenkomst

 • 3.1 Elke offerte is vrijblijvend, tenzij daarbij uitdrukkelijk en schriftelijk het tegendeel is bepaald. Mochten de in de offertes genoemde aantallen, formaten, gewichten of data gewijzigd worden, of bij de uitvoering van een opdracht afwijkingen worden geconstateerd met de voor deze opdracht uitgebrachte offerte, dan behoudt D&M Copyservice – ook wanneer reeds een opdrachtbevestiging mocht hebben plaats gevonden – zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving aan of toestemming van de opdrachtgever het gewijzigde of afwijkende in rekening te brengen tegen de daarvoor dan geldende prijs en verplicht de opdrachtgever zich tot betaling daarvan.
 • 3.2 Offertes zijn gebaseerd op de bij de aanvraag door de opdrachtgever verstrekte gegevens. D&M Copyservice aanvaardt voor de juistheid daarvan geen enkele aansprakelijkheid.
 • 3.3 Een overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat D&M Copyservice de opdracht schriftelijk heeft aanvaard.
 • 3.4 Alle offertes vervallen 30 dagen na dagtekening.
 • 3.5 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

 

Artikel 4: Prijzen

 • 4.1 De B.T.W. is bij de genoteerde prijzen nimmer inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 • 4.2 Alle prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de offerte geldende materiaalprijzen, loonkosten, belastingen alsmede valutaverhogingen, ofwel ingeval geen offerte is gedaan, op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende materiaalprijzen, loonkosten, belastingen alsmede valutaverhogingen.
 • 4.3 Indien tengevolge van wijziging in de opdracht door de opdrachtgever de kosten voor D&M Copyservice stijgen, is D&M Copyservice gerechtigd deze meerdere kosten in rekening te brengen aan de opdrachtgever. D&M Copyservice heeft het recht om bij levering van goederen of het verrichten van diensten met een factuurwaarde lager dan € 50,- boven en naast de koopsom een afzonderlijk bedrag aan administratie- en/of behandelingskosten in rekening te brengen.
 • 4.5 Bij nabestelling van een werk is D&M Copyservice verplicht, zo hij het niet meer tegen de oude prijs kan leveren, hiervan aan de opdrachtgever kennis te geven alvorens tot uitvoering over te gaan.

 

Artikel 5: Leveringen

 • 5.1 Materiaal of goederen die de opdrachtgever bij D&M Copyservice bezorgd of heeft laten bezorgen, verblijven bij D&M Copyservice voor risico van de opdrachtgever. D&M Copyservice is nimmer aansprakelijk voor schade aan of door dit materiaal of deze goederen toegebracht.
 • 5.2 D&M Copyservice is gerechtigd 10% meer of minder te leveren dan overeengekomen zonder dat de opdrachtgever hieraan enig recht kan ontlenen, doch de opdrachtgever is verplicht het in dit kader meer geleverde af te nemen en te betalen. Aan de door D&M Copyservice te leveren goederen zijn geringe toleranties der maatvoering inherent. Dergelijke toleranties leveren geen tekortkoming van D&M Copyservice op. D&M Copyservice is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen daarvan.
 • 5.3 Alle goederen en materialen reizen vanaf het ogenblik van verzending voor risico van de opdrachtgever. Ook wanneer franco levering overeengekomen mocht zijn, is de koper aansprakelijk voor alle schade (zoals transport-, brand- en waterschade, diefstal of verduistering), tijdens het vervoer geleden. Bij aankomst van de goederen of het materiaal dient de opdrachtgever zich te overtuigen van de staat waarin de goederen of het materiaal zich bevind(en)(t). Indien alsdan blijkt dat schade aan goederen of materiaal is toegebracht, dient de opdrachtgever alle maatregelen ter verkrijging van een schadevergoeding van de vervoerder te treffen.
 • 5.4 Wanneer door D&M Copyservice verkochte goederen of aangeboden diensten na aan de opdrachtgever te zijn aangeboden door deze niet worden geaccepteerd, staan zij gedurende 10 dagen ter beschikking van de opdrachtgever. De goederen worden gedurende deze periode opgeslagen voor rekening van de opdrachtgever. Na voorgenoemde periode zal het totaalbedrag dat bij afname verschuldigd zou zijn, van de opdrachtgever gevorderd kunnen worden, ook zonder levering van bedoelde goederen of diensten.

 

Artikel 6: Leveringstermijn

 • 6.1 Levering, respectievelijk uitvoering, geschiedt binnen de normale daarvoor geldende tijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kan hiertoe het overwerk en andere eventueel gemaakte kosten extra in rekening worden gebracht. Overeengekomen leveringstermijnen zijn altijd bij benadering aangegeven en nimmer als dwingende termijnen aan te merken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, dat de overeengekomen termijn als dwingend te beschouwen is. Overschrijding van de termijn geeft de opdrachtgever nimmer het recht de overeenkomst te beëindigen, betaling van de facturen achterwege te laten of schadevergoeding te eisen.
 • 6.2 Indien D&M Copyservice tengevolge van overmacht niet of niet tijdig kan leveren, heeft D&M Copyservice  het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder tot enige schadevergoeding aan de opdrachtgever gehouden te zijn. Overmacht is aanwezig in alle gevallen dat het overschrijden van de levertijd niet te wijten is aan de schuld van D&M Copyservice   Als voorbeeld van overmacht geldt onder meer: storing in het bedrijf van D&M Copyservice of van toeleveranciers van D&M Copyservice, het te laat aanleveren van materialen door toeleveranciers van D&M Copyservice, werkstaking bij D&M Copyservice of haar toeleveranciers.
 • 6.3 Overeengekomen leveringstermijnen gelden slechts indien en voor zover het te verwerken of te bezorgen materiaal e.d. op de overeengekomen tijd bij D&M Copyservice wordt afgeleverd. Indien tengevolge van niet tijdige levering de verzorging van een opdracht binnen de overeengekomen termijn slechts kan worden uitgevoerd door inschakeling van extra transport, overwerk en/of expressebestellingen zal D&M Copyservice daartoe zonder voorafgaand overleg met opdrachtgever, gerechtigd zijn en zullen daarvoor ontstane extra kosten voor rekening van de opdrachtgever komen. Bij niet tijdige aflevering is D&M Copyservice gerechtigd de datum van uitvoering nader vast te stellen. Controle op tijdige levering van het materiaal bij D&M Copyservice dient te geschieden door de opdrachtgever.

 

Artikel 7: Uitvoering van de overeenkomst

 • 7.1 D&M Copyservice is gerechtigd meerwerk in rekening te brengen aan de opdrachtgever. Als meerwerk wordt beschouwd al datgene dat D&M Copyservice, hetzij op verzoek of last van de opdrachtgever, hetzij naar eigen inzicht moet verrichten boven de in de overeenkomst omschreven werkzaamheden.
 • 7.2 D&M Copyservice is gerechtigd om de opdracht of een onderdeel daarvan uit te laten voeren door derden.
 • 7.3 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat afwijkingen noodzakelijk of wenselijk zijn, kan D&M Copyservice de uitvoering naar eigen inzicht wijzigen. Alvorens de afwijkende werkzaamheden uit te (laten) voeren, zal D&M Copyservice zulks aan de opdrachtgever meedelen. Daarmee gepaard gaande prijsaanpassing zal in overleg tussen partijen geschieden met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.

 

Artikel 8: Eigendom/Auteursrechten

 • 8.1 Alle tekeningen, schetsen, bestekken/begrotingen, modellen, ontwerpen, DTP-opmaken, etc. die D&M Copyservice in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft vervaardigd, blijven eigendom van D&M Copyservice, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of derden ter hand zijn gesteld en ongeacht of de koper heeft betaald voor het vervaardigen daarvan.

 

Artikel 9: Betalingscondities

 • 9.1 Alle betalingen moeten aan D&M Copyservice geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, zonder enige aftrek of compensatie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • 9.2 Voor opdrachten, welke een lange bewerkingstijd vereisen, kan betaling bij gedeelten worden verlangd, waarvoor de bedragen en perioden vooraf dienen te worden overeengekomen.
 • 9.3 Bij niet-betalingen van een factuur op de vervaldag zal de opdrachtgever vanaf die datum aan D&M Copyservice verschuldigd zijn een rente van 2% per maand, zonder dat hiertoe een ingebrekestelling vereist is.
 • 9.4 De niet-betaling van een factuur op de vervaldag heeft van rechtswege de onmiddellijke opeisbaarheid ten gevolge van alle bedragen die de opdrachtgever verschuldigd is krachtens eventuele andere facturen.
 • 9.5 Alle kosten voor gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incasso zijn voor rekening van de opdrachtgever, en worden gefixeerd op minimaal € 350,-.
 • 9.6 Betaling door de opdrachtgever van een deel van het verschuldigde komt eerst in mindering op verschuldigde rente en kosten.
 • 9.7 D&M Copyservice, in het geval deze goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is gerechtigd die goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die D&M Copyservice besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde opdrachtgever, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere goederen van de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft D&M Copyservice ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.

 

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

 • 10.1 Zolang de opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens D&M Copyservice uit hoofde van enige overeenkomst, welke D&M Copyservice met hem/haar is aangegaan, blijven de geleverde goederen eigendom van Copyshop Raamsdonksveer, onverminderd de verplichtingen van de opdrachtgever tot tijdige betaling, zulks tot meerdere zekerheid van zijn betalingsverplichtingen.
 • 10.2 D&M Copyservice is bevoegd de goederen zonder enige ingebrekestelling bij overschrijding van de vervaltermijn terug te vorderen. De opdrachtgever is verplicht de goederen op de eerste vordering van D&M Copyservice onverwijld aan deze terug te geven: de kosten van teruggave zijn voor rekening van de opdrachtgever. De koper stelt Copyshop Raamsdonksveer op eerste verzoek in de gelegenheid de door D&M Copyservice geleverde goederen bij de opdrachtgever terug te halen. D&M Copyservice heeft het recht alle ruimtes van de koper waar mogelijkerwijs goederen van D&M Copyservice staan te betreden.

 

Artikel 11: Garantie en aansprakelijkheid

 • 11.1 De opdrachtgever heeft geen recht vanwege gebrekkige levering ontbinding van de overeenkomst te vorderen en/of schadevergoeding. De opdrachtgever draagt het risico voor alle directe of indirecte schade ontstaan door de geleverde goederen dan wel verrichte werkzaamheden of gegeven adviezen.
 • 11.2 In alle gevallen is de aansprakelijkheid van D&M Copyservice beperkt tot het bedrag dat aan de opdrachtgever netto gefactureerd is terzake van de goederen en/of diensten waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 

Artikel 12: Reclameren

 • 12.1 Reclames moeten schriftelijk binnen 8 dagen na de ontvangst der goederen respectievelijk het verrichten van werkzaamheden in bezit van D&M Copyservice zijn. Na verloop van deze termijn van 8 dagen zullen de geleverde goederen, respectievelijk diensten, geacht worden in goede staat te zijn ontvangen.
 • 12.2 Reclames betreffende factuur dienen 8 dagen na factuurdatum bij ons te worden ingediend.
 • 12.3 Bij niet tijdig indienen van elk soort reclame verbeurt de koper het recht op reclame.
 • 12.4 Reclames geven niet het recht aan de opdrachtgever om zijn/haar betalingsverplichting op te schorten of achterwege te laten.
 • 12.5 D&M Copyservice is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- of telfouten of onduidelijkheden in offertes of opdrachtbevestigingen, noch voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachten of opdrachtbevestigingen geldt de uitleg van D&M Copyservice als bindend.

 

Artikel 13: Coulance

 • 13.1 Eventuele afwijkingen van de voorwaarden ten gunste van de opdrachtgever, door D&M Copyservice te eniger tijd toegepaste voordelen voor de opdrachtgever, geven de opdrachtgever nimmer het recht zich later daarop te beroepen, of de toepassing van zulk een afwijking, als voor hem/haar vaststaand, voor zich op te eisen.

 

Artikel 14: Toepasselijk recht

 • 14.1 Op overeenkomsten tussen D&M Copyservice en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 15: Volledigheid

 • 15.1 Hoewel D&M Copyservice streeft naar volledigheid en nauwkeurigheid van de opgaven van aantallen en prijzen, aanvaardt D&M Copyservice geen aansprakelijkheid voor de volledigheid van de door haar verstrekte gegevens.

 

Artikel 16: Telefonische opdrachten

 • 16.1 Voor telefonische opdrachten of wijzigingen van opdrachten aanvaardt D&M Copyservice geen verantwoordelijkheid, tenzij deze schriftelijk door D&M Copyservice zijn bevestigd. De schriftelijke bevestiging door D&M Copyservice is bindend tussen partijen.

 

Artikel 17: Opslag

 • 17.1 Voor drukwerk en andere goederen, welke langer dan 1 maand bij D&M Copyservice zijn opgeslagen, kan aan de opdrachtgever een bedrag voor opslag in rekening worden gebracht.

 

Artikel 18: Annulering

 • 18.1 Indien een opdracht van 1 tot 21 dagen voor de overeengekomen begindatum van bezorging, verzending of uitvoering wordt geannuleerd om welke reden dan ook, heeft D&M Copyservice het recht boven de gemaakte kosten, waaronder begrepen kosten van derden, 30% van het oorspronkelijk te factureren bedrag in rekening te brengen.

 

Artikel 19: Afwijkingen

 • 19.1 Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, enz. geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen; er kan dus niet op enkele exemplaren worden afgekeurd.

 

Artikel 20: Zet- en drukproeven

 • 20.1 De opdrachtgever kan zet- en/of drukproeven ontvangen indien hij/zij daarom verzoekt. Kosten van proeven komen ten alle tijde ten laste van opdrachtgever.
 • 20.2 D&M Copyservice is niet verantwoordelijk voor fouten, door of namens de opdrachtgever niet verbeterd in de voor afdrukken gegeven proef of op andere wijze aangeleverde materialen; ook niet voor “overzetten” van inkt of smetten, zo niet voldoende tijd voor drogen is gegeven.

• Alle prijzen op onze website zijn exclusief verzendkosten en 21% BTW (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld) en zijn onder voorbehoud van eventuele typefouten •